תקנון


ברוכים הבאים לאתר ג׳וביק, אתר משרות , אתר דרושים הפועל תחת הכתובת:  https://www.jobik.co.il (להלן: "האתר").

 1. האתר מופעל ומנוהל באמצעות חברת Jobik (להלן: "החברה").

 2. האתר מאפשר למעסיקים שונים לפרסם משרות בעזרת מודעות דרושים (להלן: "המפרסם" או "המעסיק"), ובמקביל מאפשר למחפשי עבודה להציע את מועמדותם אל אותן משרות באמצעות שירותי האתר (להלן: "מחפש העבודה").

 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (בנוסף לתנאי השימוש של מחפשי עבודה באתר), לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש/מפרסם לתנאים אלה. על כן, בטרם השימוש באתר הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

 4. בכל מקרה של סטייה מהתקנון, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.

 5. אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי לשלוח אך ורק קורות חיים באמצעות אלה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתוכן, בפונקציות ובפלטפורמות אלה לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים. בכלל זה, חל איסור גורף ומוחלט על שליחת פרסומות ו/או חומרים שיווקיים למעסיקים אשר פרסמו משרות באתר, תוך התחזות ל"מחפש עבודה". המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך שהפרת הוראות סעיף 5 זה (או כל חלק מהן), תגרום למפעילה וללקוחותיה נזקים רבים, כספיים ושאינם כספיים, וכי ככל שהמשתמש יפר את הוראות סעיף 5 זה (או כל חלק מהן), ישלם המשתמש למפעילה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך של 1,000 ש"ח לכל הפרה, ללא כל צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק, יובהר כי סכום זה אינו גורע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה אשר המפעילה זכאית לה על פי תנאי שימוש אלה ו/או כל דין.


 1. גישה לאתר

החברה אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריות המשתמש לוודא שהמחשב בו הוא משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. המשתמש אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלו באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של  החברה לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש של המשתמש באתר ולהוביל לאי יכולת מצדו ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט, האינטרנט הציבורי וספק הכוח. החברה אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין לחברה שליטה עליהם.


 1. הפרסום באתר

  1. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שעל פי נהלי הפרסום באתר מותר לו להציע בתוכן המודעות הצעות עבודה בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר או לנצלו לצורך כל שימוש אחר, לרבות ובייחוד כל שימוש מסחרי ו/או פרסומי ו/או הצעה למתן שירות כלשהו (לרבות שיווק רשתי, פירמידות, הצעות לקורסים פרט לעמוד הייעודי לקורסים וכו').

  2. המפרסם מתחייב כי כל משרה שיפרסם תהיה במשכורת בלבד בהתאם לחוקי העבודה ולא על בסיס של עמלות.

  3. המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם על ידו באתר יהיה בהתאם להוראות כל דיני ישראל. בפרט ומבלי לגרוע מהאמור, המפרסם מתחייב כי יפעל בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 וכל תקנה לפיו ולא יפרסם כל משרה אשר יש בה תוכן מפלה כאמור ו/או מטריד ו/או פוגעני.

  4. האתר משתמש בתמונות אותן מקבל מהמפרסם או שהמפרסם מעלה אותן בעצמו בעת העלאת המשרה. המפרסם מצהיר כי הוא בעל הזכויות בתמונה המועלית, כי הוא רשאי לעלות את התמונה לאתר ולהעבירה לצד ג', ללא תנאי ו/או הגבלה וכי העברת התמונה תהיה באחריותו בלבד.

  5. המשתמש מתחייב שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים, תכנים הפוגעים בזכות הקניין של אחר (לרבות קניין רוחני), תכנים המפרים ו/או פוגעים בזכות של צד שלישי כלשהו ו/או באתר, כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, כל מידע בעל אופי פורנוגרפי, טורדני, עוין, מאיים, מעליב, גזעני או גס, תכנים המהווים לשון הרע או פוגעים בפרטיות, כל מידע העלול להטעות צרכן, תכנים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב (וירוסים), תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכדומה, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים מזהים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט ושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור, תכנים שאינם רלוונטיים להצעת העבודה המפורסמת ו/או מכילים מידע שגוי וכל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק למשתמשי האתר.

  6. המפרסם מתחייב כי כל משרה שיפרסם תהיה חוקית ואין בה משום עבירה על כל דין ו/או פגיעה ברגשות הציבור.

  7. כל מודעה באתר תכיל משרה אחת בלבד ותכיל פרטים נכונים ומדויקים.

  8. מובהר, כי החלטת החברה בקשר להסרת/מחיקת תכנים מהאתר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, זאת ללא כל הודעה מוקדמת ו/או נימוק וללא החזר כספי. למפרסם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה. יובהר, כי במקרה שכזה זכותו של מפרסם לפנות לחברה בהודעה.

  9. החברה משאירה לעצמה את האפשרות להציג ולפרסם את התכנים של המעסיקים לרבות את שמם ופרטי ההתקשרות עמם, בכל מקום באתר ו/או באמצעי הפרסום הקשורים אליו לרבות ברשתות החברתיות.


 1. העדר אחריות

  1. השימוש באתר ובשירותיו הינו באחריות המשתמש בלבד.

  2. החברה אינה אחראית בדרך כלשהי לתוכן המודעות באתר ו/או המצגים הנמסרים על ידי המועמדים ו/או על ידי כל גורם אחר, חלקם או כולם, לרבות, תוקפן, אמיתותן, חוקיותן, עדכניותן וכל מצג ו/או מידע הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהמודעות באתר ו/או הפרטים הנמסרים על ידי מחפשי עבודה ולרבות באמצעות פרטי הפרופיל האישי שלהם.

  3. החברה אינה מתחייבת ואין ביכולה להתחייב כי למידע ו/או למודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. כמו כן, אין התחייבות מצד החברה כי מועמדים אשר יגישו מועמדות למשרה אכן מתאימים לדרישות המעסיק.

  4. החברה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו למשתמשים באתר כתוצאה משימוש באתר ו/או בתוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים ו/או כתוצאה מהסתמכות על מידע שהוזן לאתר או נשלח אליהם על ידי מועמדים במענה למשרה שפרסמו ו/או כתוצאה מתקלה באתר. המעסיק מצהיר כי יישא לבדו בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לכל גורם, כתוצאה מהשימוש שעשה באתר או בנתונים שהפיק ממנו. כמו כן, למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ו/או בדיוור ו/או באמצעות הודעה טלפונית.

  5. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש ו/או הסתמכות במידע ו/או בתכנים כלשהם המוצגים באתר.

  6. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת ו/או השפעת האתר על מחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו.

  7. המעסיק מצהיר כי יישא לבדו בכל אחריות לכל טענה ולכל נזק או הפסד הנובע ממנה, שעניינים אופן ניסוח מודעת הדרושים באתר. המעסיק יפצה ו/או ישפה את החברה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד שתאלץ לשאת כתוצאה מהפרת התחייבויותיו בנושא זה.

  8. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לחסום באופן מיידי משתמש אשר נוהג בניגוד לתנאי התקנון ללא התראה מוקדמת וללא מתן הנמקה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הליך משפטי כנגד מחפש עבודה ו/או מעסיק אשר הפרו את כללי התקנון.

  9. המשתמש מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה/דרישה/תביעה כלפי החברה בנוגע למחיקת תכנים או חסימת משתמש כאמור, בין אם מדובר במעסיק ובין אם מדובר במחפש עבודה.

  10. החברה אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

  11. תכנים המתפרסמים באתר לרבות כתבות, המלצות, מאמרים, כלים, חוות דעת, טיפים, מידע  קישורים לסרטונים וכיו"ב, מתפרסמים באתר כשירות לגולשים בלבד. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי בכל האמור לעיל אין לראות חוות דעת מקצועית ו/או אובייקטיבית ו/או המלצה. המשתמש מאשר כי באם יעשה שימוש בהמלצות אלו יהיה הוא בלבד אחראי על כך ואין בשימוש ו/או הפנמת עצות אלו כדי להוות הסתמכות המשתמש על הנאמר.

  12. האתר עלול להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא על ידי גורמים אחרים. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. לחברה אין שליטה על אותם גורמים או לתוכנם, החברה לא תישא באחריות כלשהי לתכנים והמופיעים בהם ו/או לפעילות המתבצעת דרכם ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה, ו/או העדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ,כל שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים הינם באחריות המשתמש בלבד.


 1. הרשמה ושימוש באתר

  1. בעת ההרשמה לקבלת השירותים באתר, מחפש עבודה, יתבקש למסור פרטים אישיים, כגון שם, כתובת דוא"ל, שם משתמש, סיסמא ועוד. האתר עובד באמצעות פרופיל אישי של המשתמש כך שכל הפרטים שתמסרו יופיעו בפרופיל האישי שלכם. 

  2. בעת ההרשמה לקבלת שירותים באתר, המעסיק יתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם העסק, פרטי התקשרות, איש קשר, כתובת דוא"ל, שם משתמש, סיסמא ועוד (אלה ישמשו אתכם בשימוש חוזר באתר). 

  3. בעת ההרשמה יש למסור פרטים מדויקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש מהאתר וזאת ללא הנמקה או הודעה מוקדמת.

  4. מובהר, כי שם המשתמש והסיסמא הינה אישיים ואינם ניתנים להעברה.

  5. המפרסם מצהיר כי הוא מודע לעובדה שהפרת תנאי מתקנון זה עשוי להוביל לחסימת הממשק האישי שלו.


 1. שימוש בתמונות הפרופיל 

  1. המשתמש באתר רשאי להעלות תמונת פרופיל. בעצם העלאת התמונה מצהיר המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות בתמונה המועלית, כי הוא רשאי להעלותה לאתר ולהעבירה לכל צד ג', ללא תנאי ו/או הגבלה, וכי העברת  התמונה כאמור תהא באחריותו הבלעדית והמלאה. מעת העלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש כאמור, התמונה תועבר לכל מעסיק אשר אליו פנה המשתמש בלחיצה על כפתור "מתאים לי". המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי העלאת תמונת הפרופיל על ידיו, מהווה הסכמה מפורשת להעברת תמונת הפרופיל לכל מעסיק בהעלאת תמונת הפרופיל על ידי המשתמש, מעניק המשתמש למפעילה רישיון, מתמיד, ללא תמורה, לעשות שימוש בתמונת הפרופיל בהתאם לתנאי שימוש אלה.


 1. תמורה ותשלום 

  1. המחיר לפרסום יקבע מעת לעת על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שהמחירים המצוינים בהזמנה עליה חתם הם המחירים שקובעים לכל עניין ודבר, לא יהיה כל תוקף לסיכום בעל פה.

  2. לתשלום דרך האתר, יתבקש המעסיק למלא טופס הזמנה ובו לספק את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם עסק, דוא"ל, ופרטי כרטיס אשראי. יובהר, כי פרסום המודעה יתבצע רק לאחר קבלת אישור התשלום מחברת האשראי.

  3. האתר נוקט באמצעים שונים ומגוונים לשמור על המידע ועל פרטיו של המפרסם. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה מוחלטת.

  4. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר או באמצעות הדואר או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יש לציין את פרטי המפרסם כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי הבקשה.

  5. כל עסקה לרכישת מודעה שתבוצע על ידי המפרסם באופן מקוון ניתנת לביטול, בכפוף לכל דין ובתוך 14 ימי עסקים בלבד – הביטול יהיה כפוף לחיוב יחסי עבור ימי השירות שניתנו. יובהר כי בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בין המפרסם ובין החברה, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי.

  6. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

  7. עם ביטול העסקה, תבוטל המודעה בקשר עם העסקה שבוטלה ולא ניתן יהיה להשתמש בה ולראותה באתר.

  8. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שיחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהסכם עליו חתם, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההסכם ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההסכם.

  9. תקופת הפרסום המוסכמת אינה ניתנת להקפאה.

  10. יובהר, כי גם במידה והשירות למפרסם מופסק על ידי החברה בגין אי עמידה בתשלום ו/או בגין כל הפרה של תקנון זה, ישלם המפרסם את מלוא התמורה עבור כל התקופה כפי שנקבע בהסכם.

  11. המפרסם מתחייב לעשות באתר שימוש אישי ולא להעביר לצד שלישי זכות הנובעת מההסכם שחתם מול החברה מבלי לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.

  12. המקרים הבאים יהוו הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המפרסם והחברה תהיה רשאית להפסיק את השירות ללא כל התראה מוקדמת, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין ו/או הסכם: אי עמידה בתשלום כלשהו, הפסקת פעילות של המפרסם, ניתן נגד המפרסם צו התראה בדבר פשיטת רגל או פירוק זמני או קבוע או מונה לו כונס נכסים זמני או קבוע או הוטל כנגדו עיקול שלא הוסר תוך 30 יום.

  13. המחירים של שרותי החברה אינם כוללים מע"מ.

  14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים אשר היא מספקת לרבות באתר ושירותים סלולריים, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למפרסם. כמו כן, החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים הסלולריים לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכן הקטגורי של המשרות המפורסמות מעת לעת. 

  15. החברה אינה אחראית על תוכן המשרות שתשלחנה למשתמש, בין בדוא"ל, ובין במסרונים, בהתאם להגדרות שהזין המשתמש או הוזנו עבורו ב"סוכן החכם" שיצר באתר.


 1. הגנת הפרטיות ושימוש במידע 

  1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שבעת ההרשמה והשימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודותיו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך בקרה, ייעול, הפקת מסקנות ועוד. בהרשמה לאתר המעסיק מצהיר כי האתר יהיה רשאי לפנות אליו, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המעסיק ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר.

  2. בנסיבות מסוימות יתכן והאתר ישתמש ב"עוגיות" לצורך תפעול שוטף וחלק של האתר, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להקלה בשימוש חוזר באתר, לצורכי אבטחת מידע ועוד.

  3. באפשרות המפרסם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט במידה ואינו מעוניין לקבל "עוגיות" או להפסיק להשתמש באתר.

  4. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המפרסם והמידע שנאסף על פעילותו באתר ללא הסכמה מראש אלא במקרים המפורטים להלן:

   1. ברכישה באמצעות האתר של מוצר מצד שלישי, יועבר לצד השלישי מידע הדרוש לו לשם השלמת העסקה.

   2. במקרה של מחלוקת משפטית בין המפרסם לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המפרסם.

   3. בהתאם לצו שיפוטי.

   4. במידה והמפרסם יבצע פעולות שבניגוד לדין.

   5. במידה ומפרסם אינו מעוניין שמידע אודותיו יישמר במערכות האתר המפרסם מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.


 1. קניין רוחני

  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות השירותים הניתנים באתר, אופן מתן השירותים, התוכן, העריכה, העיצוב, לוגו האתר, שם האתר, טקסטים המופיעים באתר, מפת האתר, חבילות האתר, המידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, הסימנים המסחריים וכן אופן הצגתם ו/או כל חומר אחר הכלול באתר שמורות באופן בלעדי לחברה. מובהר כי המחירים המוצעים למפרסמים הצעת עבודה באתר אינם מקנים להם זכויות כלשהן על כל חומר ו/או מידע שבאתר.

  2. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, לשחזר, לפרסם, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. כמו כן, אין להציג את תוכן האתר בתוך מסגרת (FRAME) ללא אישור החברה בכתב ומראש.


 1. כללי

  1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה, לרבות, אך מבלי למעט, זכויותיה ו/או חובותיה החוזיות, זכויותיה הכספיות, זכויותיה הקנייניות, בהתאם לקבוע בתקנון זה מבלי לקבל את אישור ו/או הסכמת המשתמש.

  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לשנות הוראות נוספות בתקנון זה, מעת לעת, המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי להתעדכן בתקנון האתר בכל ביקור ו/או גלישה ו/או שימוש באתר.

  3. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לשני המינים.

  4. החברה רשאית לערוך מבצעים ו/או חבילות ו/א ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות.

  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  6. כל תביעה או סכסוך בין החברה לבין מחפש עבודה ו/או מעסיק שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירותים, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות.

  7. קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.


 1. יצירת קשר

במידה ויש למי מהמשתמשים שאלות בנוגע לתקנון זה או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צור קשר עם החברה בכתובת [email protected].


עדכון אחרון: ינואר, 2021